Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаа цэсний мэдээллүүд